ยินดีต้นรับเข้าสู่เว็บไซต์

โรงเรียนนาหว้าพิทยาคม "ธาตุประสิทธิ์ประชานุเคราะห์"

การศึกษาเป็นสิ่งสำคัญ

      เรามุ่งพัฒนาการจัดการศึกษาที่ดี สอดคล้องกับบริบทของชุมชน เสริมสร้างให้ผู้เรียนสามารถดำเนินชีวิตอยู่ในสังคมได้ อย่างมีความสุข ดำรงไว้ซึ่งสิ่งที่เหมาะสมดีงาม การศึกษาเป็นองค์ประกอบสำคัญยิ่งสำหรับการพัฒนาประเทศ เพราะการศึกษา เป็นรากฐานของการพัฒนา ดังนั้นแนวทางการพัฒนาการศึกษาคือการพัฒนากำลังคนให้มีประสิทธิภาพเพราะถือว่าการให้การศึกษาเป็นการพัฒนามนุษย์ให้เป็นทรัพยากรที่มีคุณค่าเพื่อเป็นพลังขับเคลื่อน ในการพัฒนาประเทศไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

นายสุรศักดิ์ ชาดีกรณ์ ผู้อำนวยการสถานศึกษา

ข่าวประชาสัมพันธ์

See all our news

ระบบสมัครเรียนออนไลน์