31

ประกาศเจตนารณ์นโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่

31

ประกาศเจตนารณ์นโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่
ไปยังเนื้อหา

32

การสร้างวัฒนธรรม No Gift Policy

32

การสร้างวัฒนธรรม No Gift Policy
ไปยังเนื้อหา

33

รายงานผลตามนโยบาย No Gift Policy

33

รายงานผลตามนโยบาย No Gift Policy
ไปยังเนื้อหา

34

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี

34

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี
ไปยังเนื้อหา

35

การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ

35

การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ไปยังเนื้อหา

36

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต

36

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
ไปยังเนื้อหา

37

รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการ

37

รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริต
ไปยังเนื้อหา

38

รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี

38

รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
ไปยังเนื้อหา

31 ประกาศเจตนารณ์นโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่

Powered By EmbedPress

32 การสร้างวัฒนธรรม No Gift Policy

Powered By EmbedPress

33 รายงานผลตามนโยบาย No Gift Policy

Powered By EmbedPress

34 การประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี

Powered By EmbedPress

35 การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ

Powered By EmbedPress

36 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต

Powered By EmbedPress

37 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปีรอบ 6 เดือน

Powered By EmbedPress

38 รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี

Powered By EmbedPress