Previous slide
Next slide

01--09 ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน

การแบ่งส่วนงานภายใน ของหน่วยงานอำนาจหน้าที่หรือภารกิจของหน่วยงาน

10-18 การบริหารงาน

ข้อมูลแผนดำเนินงานประจำปี สรุปผลการดำเนินงาน การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่

19-22 การบริหารเงินงบประมาณ

ข้อมูลแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีพร้อมรายละเอียด

23-26 การพัฒนาทรัพยากรบุคคล

นโยบายหรือทิศทางของหน่วยงานเกี่ยวกับการบริหารทรัพยากรบุคคลที่มีความโปร่งใส

27-30 การส่งเสริมความโปร่งใส

แนวปฏิบัติหรือเนื้อหาเกี่ยวกับรายละเอียดการจัดการต่อเรื่องร้องเรียนที่เกี่ยวข้องกับการทุจริตของเจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน

31-38 เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร

การแสดงเจตนารมณ์หรือคำมั่นของผู้บริหารสูงสุดความสำคัญกับการปรับปรุงพัฒนาหน่วยงานด้านคุณธรรมและโปร่งใส

39-43 มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต

ข้อมูลสรุปผลการดาเนินงาน ตามแผนป้องกันการทุจริตประจำปี แนวปฏิบัติของหน่วยงาน